Civilingeniør cand. polyt.
(MSc in Engineering)
Her på siden kan du se en liste med de kurser der har gjort mig til Civilingeniør med betegnelsen: Energi. Jeg har fra kursusbeskrivelsen i DTUs studiehåndbog kopieret kursenes hovedmål, så man kan få en ide om deres indhold.
Store projekter
Eksamensprojekt ved sektion for Indeklima
på Institut for Byggeri og Anlæg (45 point)
Titel: “Indoor Environment, Ventilation and Draught in four Schools”
I projektet har jeg undersøgt forskellige indeklima parametre i ni skoleklasser på 6. og 7. årgang. Jeg har målt på CO2-niveauet, temperaturer (lufttemperatur og lokale vertikale lufttemperaturer), relativ luftfugtighed og vindhastigheder. De vigtigste resultater fraundersøgelserne viste, at i de deltagende klasser var CO2- niveauet i klasseværelser med naturlig og automatisk kontrolleret naturlig ventilation langt over de anbefalede grænseværdier fra både EN 15251, Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet.
Polyteknisk midtvejsprojekt (PMP)
ved institut for Mekanisk Teknologi (nu Institut for Byggeri og Anlæg) (15 point)
Titel: “Indeklima og allergi”
PMP svare til et bachelor projekt
Indeklimarelaterede kurser
Specialkursus ved Institut for Byggeri og Anlæg
Titel: “Measurement and Modelling of Airflow in Buildings”
Specialkursus ved Institut for Byggeri og Anlæg
Titel: “Evaluation of Plasma Air Purifier – Measurements of Ozone Production, Particle Reduction and Sensory Assessment”
Ventilation og klimateknik
At indføre den studerende i de kriterier og metoder, der anvendes til at dimensionere ventilationssystemer og klimaanlæg, herunder at vælge komponenter på basis af energiøkonomiske kriterier samt at fastlægge drifts- og styrestrategier for sådanne anlæg. At gøre den studerende fortrolig med udformning og dimensionering af komfort- og industriventilation samt beregning og måling af luftstrømninger i rum.
Eksperimantelle metoder i bygningsenergi og indeklima
Der skal opnås fortrolighed med gængse eksperimentelle rutiner og måleteknikker i at gennemføre en måleteknisk opgave indenfor bygningsenergiteknik og indeklima.
Indeklima
Den studerende skal ved analyse af originallitteraturen og ved øvelser relateret til praksis opnå indgående kendskab til indeklimaets komponenter og dets effekt på menneskets komfort, sundhed og arbejde. Den studerende sættes i stand til at beregne, analysere, måle og vurdere indeklimaforhold.
Belysnings- og Solenergikurser
Udvikling af solernergianlæg
At lære deltagerne at udvikle komponenter til solenergianlæg og komplette solenergianlæg. Både solvarmeanlæg og solcelleanlæg samt komponenter til disse anlæg inkluderes.
Solvarmeanlæg
At sætte deltagerne ind i solvarmeanlægs principielle virkemåde og give dem kendskab til problemerne omkring den praktiske udformning af solfangere og solvarmeanlæg. Dette giver den nødvendige baggrund for at kunne projektere solvarmeanlæg og sammenkoble disse med traditionelle anlæg for varmt brugsvand og rumvarme.
Belysningssystemer i bygninger
Kursusmålet er at deltagerne får kompetence til at designe belysningssystemer i bygninger som en integreret del af hele designprocessen.
Der lægges vægt på design af energibesparende belysningssystemer.
Dagslys i bygninger
At sætte deltagerne i stand til at designe rum- og facadeløsninger med hensyn til Bygningsreglementets og brugernes krav til dagslysforholdene i bygninger. Målet er at kunne beregne dagslysforholdene (dagslysfaktoren, dagslysfordelingen og blændingsforhold) for forskellige udformninger og lystekniske egenskaber af rum, vinduer, solafskærmninger og dagslysdirigerende komponenter. Beregningerne skal vise dagslysforholdene i rum under forskellige vejrforhold og indstillinger af solafskærmninger og dagslysdirigerende komponenter. Ved simulering af samspillet mellem den dynamiske sol- og lystransmittans gennem vinduessystemet og behovet for elektrisk belysning og køling kan løsningerne optimeres med hensyn til at opnå gode dagslysforhold og lave energiforbrug.
Bygningsenergi- og Installationskurser
Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger
Formålet med kurset er at forstå forskellige koncepter for bæredygtigt opvarmning og køling af bygninger. Du vil være istand til at designe og dimensionere alle dele af et køle/varmesystem (givere, fordeling, lagring, produktion) og beregne energieffektivitet for alle bygningstyper såsom boliger, kontorer og industribygninger.
Varme- og stoftransport i bygninger
Kurset vil give dig indsigter og kompetencer til at analysere varme-, luft- og fugtoverførsel i bygningsdele og bygningszoner. Det vil muliggøre hygrotermisk projektering af nye bygningsdele og -zoner samt diagnose af hygrotermiske problemer i eksisterende bygningsdele og -zoner. Desuden vil kurset gøre dig i stand til at beherske de fornødne matematiske metoder og problemløsning strategier.
Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger
At opbygge simuleringsmodeller baseret på CFD programmet Fluent til undersøgelse af varme- og massestrømme i rum og bygninger, i klimaskærm, i bygningsinstallationer eller i solvarmeanlæg. Formålet er at deltagerne bliver fortrolige med brugen af CFD indenfor bygningsområdet: Preprocessing, CFD beregning og postprocessing.
Varme-, køle og klimateknik
At gøre de studerende fortrolige med de grundlæggende problemstillinger og processer i varme-, køle- og klimaanlæg. At sætte de studerende i stand til at opstille specifikationer for sådanne anlæg, og at kunne foretage overslagsmæssige beregninger for dimensionering. Bestemmelse af energiforbrug og komfortforhold.
Energirigtigt byggeri
Kursets formål er at give deltagerne indsigt i:
1. Metoder for udvikling og optimering af energi-rigtigt byggeri baseret på varmeisolering, varmegenvinding og solvarmeudnyttelse. I udviklingen indgår indeklima, energiforbrug, bygningsteknik, holdbarhed og økonomi. Optimeringen omfatter metoder til totaloptimering af bygningers energi- og miljømæssige egenskaber i forhold til de økonomiske forhold i hele deres levetid.
2. Metoder til produktudvikling af byggevarer.
Kurset sætter deltagerne i stand til:
- at udvikle og optimere energirigtigt byggeri
- at udvikle byggevareprodukter
Bygningsenergi og -installationer – integreret design
At sætte deltagerne i stand til at udføre en integreret designproces med fokus på bygningers klimaskærm og vinduer samt installationer, der samlet set bedst opfylder kravene til bygningens indeklima, bruttoenergiforbrug, holdbarhed og totaløkonomi. Målet med den integrerede designproces er at kombinere beregninger og vurderinger i en samlet rationel beslutningsproces.
Bygningsinstallationer 2
Kurset giver kompetence til at analysere bygningers installationer samt dimensionere naturlig ventilation i bygninger. Kurset sætter de studerende i stand til at forstå og benytte aktuelle beregningsmetoder for installationer.
Energibesparelser og miljø
Kurset giver deltagerne indsigt i mulighederne for at udnytte energien mere effektivt i bred betydning og dermed opnå de præventive miljømæssige fordele ved et lavere energiforbrug. Denne indsigt kan anvendes ved løsningen af de forskellige tekniske opgaver eller planlægningsopgaver, som ingeniører senere kommer ud for i industrilande såvel som i udviklingslande. Eller indsigten kan tjene som inspiration til specialisering i en eller flere af de teknologier som kurset omfatter.
Termisk bygningsfysik
Kurset giver kompetence i at analysere den varmetekniske virkemåde af bygninger og deres klimaskærm. Kurset sætter de studerende i stand til at forstå og bruge beregningsmetoder for instationære og flerdimensionale varmestrømme, herunder termiske bygningssimuleringsprogrammer.
Grundkursus i energiteknik
At opnå fortrolighed med de grundlæggende termodynamiske begreber og principper for energiomsættende processer, systemer og komponenter.
Bygningsinstallationer 1
Kurset giver på et grundlæggende niveau forståelse for projektering af bygningers installationer med henblik på at opfylde bygningsreglementets krav til indeklima, energiforbrug og andre brugsfunktioner.
Grundkursus i bygningsenergiteknik
At bibringe de studerende et kendskab til varme- og fugttransport i bygningskonstruktioner, samt til ude- og indeklimaet som grundlag for forståelse af de varme- og fugtmæssige funktionskrav, der stilles til de bygningsdele, som indgår i klimaskærmen.
At bibringe forståelse for varmetransportmekanismer generelt, for isoleringsmaterialer i særdeleshed samt for vinduers varmebalance.
At sætte de studerende i stand til at foretage en beregningsmæssig vurdering af, om en forelagt bygning i sin helhed såvel som de konstruktioner, der indgår heri, opfylder de termiske og fugttekniske funktionskrav.
At sætte de studerende i stand til at dimensionere den optimale isolering ud fra energimæssige, økonomiske, tekniske og hygiejniske synspunkter.
Ledelse og økonomikurser
Ledelse og organisation
Sætte den studerende i stand til i en ingeniørrelevant sammenhæng at kunne arbejde med basale elementer i opbygningen, ledelse og forandringen af en organisation. I dette arbejde skal de kunne benytte organisationsteoriens begrebsapparat stringent. Dette kursus supplerer således den studerendes tekniske baggrund med en grundlæggende, anvendelsesorienteret forståelse for og indsigt i organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger af ingeniørmæssig relevans.
Grundkursus i økonomi
Det er kursets mål at give de studerende:
1) En forståelse af den helt basale økonomiske struktur med dens aktører, målsætninger og ressourcer.
2) At sætte de studerende i stand til at følge videregående økonomifag på DTU.
3) At sætte de studerende i stand til at forstå og deltage i den samfundsøkonomiske debat.
Andre grundlæggende kurser
Fysik 1
Introduktion til numeriske algoritmer
Matematiske metoder o konstruktionsmekanik
Fagpakkeprojekt: Bygningsfagpakken
Programmering (B-fagpakken)
Elektromagnetisme
Grundlæggende hydrologi, hydraulik og miljøteknologi
Grundlæggende kemi
Matematik 1 (megamat)
Mekanik
Grundlæggende bygningsmaterialelære
Statik
Byggeri: Projektering og udførelse
Byggeri: Projektering og udførelse 2
Bygningstegning (grundkursus)